Regulamin

Szanowni Goście,

jest nam bardzo miło powitać Państwa w ośrodku Apartamenty za Regą w Mrzeżynie. Dziękujemy za przestrzeganie poniższego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkim naszym Gościom.

§1 Regulamin pobytu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu ,a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie na jego terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Zadatek w wysokości 40% kosztów nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy Gość zrezygnuje z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni do daty przyjazdu. W przypadku rezygnacji w terminie 60-90 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi, ale istnieje możliwość zaliczenia zadatku na poczet pobytu w innym terminie.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu w momencie zameldowania.
 6. Do kosztów pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Trzebiatów. Ww. opłata zostanie pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu.
 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług na terenie Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju innym Gościom.
 8. Osoby zameldowane w Ośrodku mogą parkować swoje samochody wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Miejsca postojowe są parkingiem niestrzeżonym, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 9. Na czas nieobecności należy zamykać apartamenty i pokoje hotelowe, chronić przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, za wyjątkiem lodówki.  Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości , w tym  przedmioty szczególnie wartościowe i pieniądze, pozostawione w pokojach hotelowych i apartamentach.
 10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Ośrodka, powstałe z ich winy, z winy dzieci będących pod ich opieką oraz z winy odwiedzających ich osób. Należy natychmiast powiadomić personel Ośrodka o usterkach lub zniszczeniach powstałych w trakcie użytkowania apartamentu lub pokoju hotelowego.
 12. Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach/pokojach hotelowych i w ich wyposażeniu.
 13. Apartament lub pokój hotelowy należy pozostawić w takim stanie, w jakim został on przydzielony. Pozostawienie brudnych naczyń oraz śmieci, będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN.
 14. Apartamenty za Regą świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących usług, Gość proszony jest o zgłoszenie nie później niż jeden dzień po przyjeździe. Reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu nie będą uwzględniane.
 15. Akceptujemy pobyt gości z małymi zwierzętami.* Proszę zapoznać się z regulaminem pobytu z zwierzętami.
 16. Opłata za uszkodzenie lub utratę karty do drzwi wynosi 30 zł.
 17. Grillowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 18. Do dyspozycji gości na terenie Ośrodka znajduje się pomieszczenie do przechowywania rowerów lub innego sprzętu. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania rowerów do budynków mieszkalnych – za niedostosowanie się do powyższego zakazu grozi kara w wysokości 700 PLN. Rowery powinny być zamykane na kłódki rowerowe lub w inny sposób zabezpieczone przed kradzieżą, a ryzyko ich ewentualnej utraty obciąża wyłącznie właściciela sprzętu. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia Gości pozostawionego w rowerowni, a pomieszczenie to nie jest strzeżone ani monitorowane.
 19. W apartamentach i pokojach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów, za niedostosowanie się do zakazu grozi opłata w wysokości 500 PLN.
 20. Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 21. Regulamin Ośrodka oraz regulamin pobytu ze zwierzętami znajduje się na stronie internetowej oraz w recepcji Ośrodka.
 22. Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów.

§2 Regulamin pobytu z pupilem

 1. Każdy Gość przed rozpoczęciem pobytu zobowiązany jest przekazać Recepcji Ośrodka informację o planowanym pobycie ze zwierzęciem.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50 zł/doba. Z opłaty zwolnione są psy przebywające z Gościem w charakterze przewodnika osoby niewidomej.
 3. Do Ośrodka przyjmowane są tylko zwierzęta zdrowe, posiadające aktualną książeczkę zdrowia potwierdzającą szczepienia, w tym przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie (konieczne jest okazanie książeczki w Recepcji podczas zameldowania).
 4. Przywiezienie do Ośrodka zwierzęcia przez jego Właściciela jest równoznaczne z tym, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zwierzę może przebywać w pokoju/apartamencie, w którym zameldowany jest jego właściciel. Zwierzę nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.
 6. Każde zwierzę powinno mieć zapewnione przez właściciela własne miejsce do spania (kojec, kontener, transporter itp.).
 7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt, niezakłócające spokojnego wypoczynku innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości lub Personelu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia.
 8. Wyprowadzanie zwierząt może odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku konieczności – ze względu na charakter lub zachowanie zwierzęcia – wymagany jest także nałożony kaganiec.
 9. Dla potrzeb fizjologicznych pies musi być wyprowadzany poza teren ośrodka. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania pozostawionych po nim nieczystości.
 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt w restauracji, kawiarni, placu zabaw, sali zabaw.
 12. Właściciel zwierzęcia przyjmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi jego zwierzę podczas pobytu, w tym szkody materialne oraz niematerialne wyrządzone Gościom, Personelowi Ośrodka oraz innym zwierzętom przebywającym czasowo lub na stałe na terenie Ośrodka.
 13. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Ośrodka i mienia prywatnego innych Gości powstałe z winy tego zwierzęcia. Właściciel zobowiązany jest do pokrycia szkód i krzywd wyrządzonych przez zwierzę przed opuszczeniem Ośrodka. W tym celu Kierownik recepcji sporządzi protokół szkody wraz z jej wyceną.
 14. Wszystkie straty spowodowane przez zwierzę jego właściciel zobowiązany jest zgłaszać w Recepcji.
 15. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie apartamentów, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z Recepcją.
 16. Nie akceptujemy psów uznawanych za agresywne lub groźne (amerykański pit bull terier, rottweiler, dog argentyński, buldog amerykański, pies kanaryjski, owczarek kaukaski, moskiewski pies stróżujący, pies z Majorki, tosainu, akbash dog, anatoliankarabash).
 17. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia, niespełniającego warunków Regulaminu.

Regulamin konkursu

„Weekendowy wypoczynek w Apartamentach za Regą dla dwojga”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie pod nazwą „Weekendowy wypoczynek w Apartamentach za Regą dla dwojga” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem, a także procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Obowiązkiem każdego Uczestnika Konkursu jest szczegółowe zapoznanie się i
przestrzeganie wszystkich postanowień znajdujących się w niniejszym Regulaminie.
3. Organizatorem Konkursu jest ROKO RiR Kowalscy Sp.j. z siedzibą w Dobrej 72-003 ul. Szczecińska 1i; NIP 8510307598; (dalej: „Organizator“).
4. Czas trwania konkursu obejmuje okres 28.01.2024 do 04.02.2024 do godziny 23:59., przy czym ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.02.2024.
5. Konkurs organizowany jest w social mediach na platformie Instagram oraz Facebook. Operatorzy serwisów Instagram oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności w związku z Konkursem względem jego Uczestników.
6. Konkurs ma na celu promowanie Apartamentów za Regą oraz nagradzanie Laureatów Konkursu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną, loterią audiotekstową ani zakładem
wzajemnym, których wynik zależy od elementu losowego w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2023.227).
8. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.

§ 2. Słownik pojęć

Niniejszym Regulamin zawiera definicje i pojęcia, które należy rozumieć zgodnie z
przedstawionym poniżej znaczeniem:
1. Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Weekendowy wypoczynek w Apartamentach za Regą dla dwojga” opisany w niniejszym Regulaminie;
2. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, czyli dokument określający zasady, warunki
oraz wszystkie szczegóły związane z przebiegiem Konkursu w tym wyłonienie Laureatów
czy sposób wydania nagród. Regulamin określa również prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatorów Konkursu. Regulamin stanowi punkt odniesienia w przypadku ewentualnych reklamacji ze strony Uczestników;
3. Uczestnik – osoba, która w zgodzie z niniejszym Regulaminem dokonała poprawnego i
skutecznego Zgłoszenia do Konkursu;
4. Zgłoszenie – działanie Uczestnika polegające na zaakceptowaniu postanowień
niniejszego Regulaminu, obserwowaniu profilu na Facebooku i Instagramie @apartamentyzarega oraz udostępnieniu posta konkursowego na swoim InstaStory;
5. Komisja konkursowa – zespół osób składających się z przedstawicieli Organizatora.
Komisja konkursowa jest organem, który dokonuje nadzoru nad prawidłowością
przeprowadzenia Konkursu, wybiera Laureatów Konkursu, decyduje o przyznaniu nagród,
weryfikuje prawo do ich otrzymania oraz rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z
Konkursem.
6. Laureat – Uczestnik, który wygrał nagrodę w Konkursie;

§ 3. Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Jedynym prawidłowym sposobem Zgłoszenia do Konkursu jest jego dokonanie w sposób
określony w niniejszym Regulaminie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków
zawierających się w Regulaminie oznacza nieważność Zgłoszenia.
2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
3. Jeżeli Organizator wykryje działania Uczestnika będące w sprzeczności z Regulaminem,
Uczestnik ten może zostać wykluczony z Konkursu i stracić prawo do otrzymania nagrody.

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu

1. Każdy Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi dokonać następujących czynności:
1.1 zaobserwować konta Organizatora na Instagramie i Facebooku – @apartamentyzarega
1.2 udostępnić najnowszy post konkursowy na Instagramie na swoim InstaStory
2. Dla dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik musi skorzystać z
aplikacji Instagram oraz Facebook i wykonać zadanie konkursowe.

§ 5. Nagrody i zasady ich wydawania

1. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 Laureat uprawniony do otrzymania nagrody.
2. Nagrodą jest Voucher na weekendowy pobyt dla dwojga w Apartamentach za Regą w Mrzeżynie w wybranym terminie w sezonie B lub C. Voucher ważny jest 6 miesięcy od momentu ogłoszenia Laureata.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
4. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, w terminie
nieprzekraczającym daty 06.02.2024 r., poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu
Instagram z informacją o wygranej przez Organizatora.

§ 6. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zbieranych na cele realizacji
konkursu, jest Organizator.
2. Administrator danych osobowych informuje, że:
dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku z
organizacją niniejszego Konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem
przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia
prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących
na organizatorze w związku z organizacją Konkursu,
3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureata mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa.
5. Uczestnikowi przysługuje :
5.1. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych;
5.3. prawo dostępu do podanych danych osobowych;
5.4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych;
5.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
6. Dane osobowe Uczestnika nie są udostępnione podmiotom trzecim.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie, w tym wręczenia nagrody.

§ 7. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących
Konkursu.
2. Jedyną właściwą drogą zgłoszenia reklamacji dotyczących Konkursu jest przygotowanie
przez Uczestnika reklamacji w formie pisemnej i wysłanie za pośrednictwem poczty lub
poczty kurierskiej lub doręczenie osobiste, na adres Organizatora ROKO RiR Kowalscy Sp.j. z siedzibą w Dobrej 72-003 ul. Szczecińska 1i
3. Prawidłowo przygotowane i dostarczone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później niż do dnia 19.03.2024 r. (o
zachowaniu terminu przez Organizatora decyduje data stempla pocztowego).
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika przez Organizatora listem
poleconym zaadresowanym na wskazany w reklamacji adres.
4. Reklamacja ma charakter dobrowolny. Każdy Uczestnik ma prawo do niezależnego od
reklamacji dochodzenia swoich roszczeń sądownie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest jawny i będzie dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie roko-resorts.pl
2. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.
3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego. Uczestnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania
dotyczące Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
mrzezyno@roko.com.pl

Zarezerwuj on-line

Zarezerwuj i opłać swój pobyt on-line. Miej pewność, że nikt Cię nie uprzedzi.