Ogólne warunki sprzedaży

Instrukcja rezerwacji

  1. Wybierz datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, rodzaj pokoju i jego cenę.
  2. Wybierz wszelkie dodatkowe usługi, takie jak parking, chyba że usługi te zostały już uwzględnione w cenie, o której mowa w pkt 1.
  3. Sprawdź szczegóły rezerwacji, całkowitą kwotę oraz szczegółowe warunki (pokój, cena i/lub usługi dodatkowe). Następnie wprowadź szczegółowe informacje dotyczące gości.
  4. Należy zapoznać się uważnie z ogólnymi warunkami sprzedaży, regulaminem użytkowania i polityką prywatności, a następnie potwierdzić rezerwację.
  5. Apartamenty za Regą potwierdzają przyjęcie rezerwacji wysyłając niezwłocznie e-mail z podsumowaniem: rodzaju dokonanej rezerwacji, zarezerwowanych usług dodatkowych, terminów rezerwacji, ceny, całkowitej kwoty i wyszczególnieniem jej składników, warunków sprzedaży związanych z wybraną ceną (zaakceptowaną przez klienta), informacji dotyczących obsługi klienta oraz adresu Apartamentów za Regą , na który klient może składać wszelkie ewentualne reklamacje.

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z wybranym obiektem w celu dokonania rezerwacji pokoju lub wysłania zapytania na adres e-mail. Więcej informacji na temat Apartamentów za Regą można znaleźć na stronie internetowej https://roko-resorts.pl/.

Rezerwacja apartamentów/pokoi

Rezerwacja będzie w pełni gwarantowana z chwilą zapłaty za pobyt 40% wartości rezerwacji, kartą kredytową/debetową/przelewem. Zadatek w wysokości 40 % kosztów nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy Gość zrezygnuje z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni od daty przyjazdu. W przypadku rezygnacji w terminie 60-90 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi, ale istnieje możliwość zaliczenia zadatku na poczet pobytu w innym terminie. W przypadku rezygnacji 90 dni przed terminem zadatek w pełnej kwocie zostanie zwrócony. Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
Do kosztów pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa której wysokość określa Gmina Trzebiatów. opłata na rzecz gminy będzie pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu.

Oferty specjalne

Oferty specjalne, dostępne wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej https://roko-resorts.pl/, nie łączą się z innymi rabatami i nie mogą być anulowane, zwracane, ani nie ulegają zmianom (dotyczy to zarówno apartamentów/pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych). Ponieważ są to rezerwacje bezzwrotne, 100% całkowitej kwoty rezerwacji zostaje pobrane w momencie jej dokonywania, chyba że zostało inaczej wyraźnie określone w warunkach oferty, zaś kwota ta nie podlega zwrotowi (dotyczy to zarówno apartamentów/pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych). W przypadku niepojawienia się klienta w zaplanowanym terminie przyjazdu, również w sytuacji, gdy Apartamenty za Regą zostaną o tym powiadomione z wyprzedzeniem, rezerwacja zostanie anulowana w całości, a Apartamenty za Regą zastrzegają sobie prawo do obciążenia klienta całkowitą kwotą rezerwacji w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji i poniesionych strat.

Ceny i fakturowanie

Ceny wyświetlają się przed i w trakcie procesu rezerwacji apartamentów/ pokoi. Dotyczą one pojedynczego apartamentu/ pokoju, określonej liczby osób, rodzaju pokoju i wskazanego terminu. Ceny potwierdzone klientowi zawierają wszystkie podatki (oprócz opłaty klimatycznej) i są ważne tylko w przedziale czasowym
podanym na stronie internetowej. O ile nie wskazano inaczej, ceny nie obejmują żadnych dodatkowych usług (śniadanie, parking, pobyt zwierząt, itp.).
Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonania rezerwacji. Wszelkie zmiany w stawce podatku VAT zostaną automatycznie uwzględnione i dodane do ceny wskazanej na fakturze za pobyt (data przyjazdu). Wszelkie zmiany lub wprowadzenie nowych przepisów ustawowych lub wykonawczych przez odpowiednie organy zostaną automatycznie uwzględnione i dodane do ceny wskazanej na fakturze za pobyt (data przyjazdu). Z chwilą przybycia do Apartamentów za Regą można poprosić o fakturę z wyszczególnieniem wszystkich kosztów pobytu.

Przedłużenie pobytu

W celu uzyskania informacji na temat dostępności pokoi należy skontaktować się z recepcją Apartamentów za Regą przed godziną 9:00. W przypadku dostępności pokoi, należy niezwłocznie uiścić stosowną opłatę, która pozwoli na przedłużenie pobytu.

Skrócenie pobytu

W przypadku skrócenia pobytu klient nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów.

Niepojawienie się gościa („No-show”)

W przypadku rezerwacji bezzwrotnych, 100% całkowitej kwoty rezerwacji zostanie pobrane w momencie jej dokonania, o ile nie zostało to inaczej wyraźnie określone w warunkach oferty, a kwota rezerwacji w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi (dotyczy to zarówno apartamentów/pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych). W przypadku niepojawienia się klienta w zaplanowanym terminie przyjazdu, również w sytuacji, gdy Apartamenty za Regą zostaną o tym powiadomione z wyprzedzeniem, rezerwacja zostanie anulowana w całości, a Apartamenty za Regą zastrzegają sobie prawo do obciążenia klienta całkowitą kwotą rezerwacji w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji i poniesionych strat.

Zwierzęta

Usługa ta podlega dodatkowej opłacie. Właściciel zwierzęcia ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie szkody lub niedogodności spowodowane przez zwierzę na szkodę hotelu, osób trzecich, pracowników lub innych gości motelu. Klient może zostać obciążony kosztami wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas pobytu.

Skargi i reklamacje

Wszelkie sugestie, skargi i spory dotyczące usług świadczonych w którymkolwiek z naszych obiektów powinny być kierowane bezpośrednio do Apartamentów za Regą ,w którym się Państwo zatrzymują lub na następujący adres e-mail mrzezyno@roko.com.pl

Rozstrzyganie sporów

Sądem właściwym do rozpoznawania powództw Apartamentów za Regą przeciwko Klientom-konsumentom oraz powództw Klientów-konsumentów przeciwko Apartamentom za Regą jest sąd właściwy dla siedziby Roko RiR Kowalscy sp. jawna 72-003 Dobra.

Pobyt w Apartamentach za Regą.

O ile wyraźnie nie określono inaczej, korzystanie z zarezerwowanego pokoju odbywa się od godziny 14:00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny 10:00 ostatniego dnia rezerwacji. Prawo do korzystania z apartamentu/ pokoju mają osoby wyłącznie wskazane w karcie rejestracyjnej. Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do korzystania z apartamentu/ pokoju w rozsądny sposób oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek zachowań klienta sprzecznych z normami moralnymi i porządkiem publicznym kierownictwo Apartamentów za Regą będzie zmuszone poprosić go o opuszczenie obiektu bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów (jeżeli płatność została już dokonana). Apartamenty za Regą zapewniają bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Klienci zobowiązują się nie korzystać z zasobów informatycznych w celu powielania, przedstawiania, dostarczania lub publicznego udostępniania jakiejkolwiek własności chronionej prawem autorskim lub podobnymi prawami bez zgody właścicieli lub z naruszeniem przysługujących im praw.

Overbooking i siła wyższa

Apartamenty za Regą zastrzegają sobie prawo do przeniesienia wszystkich lub części gości do obiektów porównywalnej kategorii, w zależności od dostępności apartamentów/ pokoi, tylko i wyłącznie w przypadku braku dostępności zarezerwowanych pokoi („overbooking”) z przyczyn zależnych od Apartamentów za Regą. Wszelkie dodatkowe koszty (związane z zakwaterowaniem /lub transportem) ponoszą Apartamenty za Regą.

Apartamenty za Regą nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej. Za zdarzenia siły wyższej uważa się te, które są zwykle uznawane za takie w orzecznictwie polskich sądów. W takim przypadku, Apartamenty za Regą zastrzegają sobie prawo do przeniesienia wszystkich lub części gości do obiektów porównywalnej kategorii, w zależności od dostępności pokoi.

Prywatność i dane osobowe

Korzystanie przez klienta ze strony internetowej Apartamentów za Regą, w szczególności podczas dokonywania rezerwacji, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Apartamenty za Regą.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROKO RiR Kowalscy Sp.j. z siedzibą w Dobrej 72-003 ul. Szczecińska 1i, NIP 8510307598, REGON 005459571, KRS0000128634.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą prze Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zleconych przez Panią/ Pana usług / należytego wykonania łączącej Panią/ Pana z Administratorem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b/RODO, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji ww umowy. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być właściwy organ władzy publicznej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Umożliwienie spółce ROKO przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym zarządzania Państwa rezerwacjami i pobytami oraz do spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora Danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług ROKO RiR Kowalscy Sp.j. oraz dalszy, wynikający z przepisów prawa dotyczących świadczenia i rozliczania wykonywanych usług. Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych, a także prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem https://roko-resorts.pl/

Są Państwo również uprawnieni do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec udostępnienia danych przez firmę ROKO RiR Kowalscy Sp.j.

Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu w odniesieniu do hoteli zlokalizowanych w Polsce.

Zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży

Apartamenty za Regą zastrzegają sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, bez uprzedniego powiadomienia.
Właścicielem Apartamentów za Regą jest ROKO RiR Kowalscy Spółka Jawna z siedzibą w Dobrej 72-003 Dobra ul. Szczecińska 1i, NIP 8510307598, REGON 005459571, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128634

Zarezerwuj on-line

Zarezerwuj i opłać swój pobyt on-line. Miej pewność, że nikt Cię nie uprzedzi.